مریم پازوکی

مریم پازوکی

3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.1

نمره

2.7

امتحان

2.9

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق قدرت

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق

آمار ریاضی

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی مکانیک