فرشته ساحلی

فرشته ساحلی

1.2 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.8

نمره

1.2

امتحان

1

اخلاق

1.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسى پزشكى

مهندسی برق

فیزیک هسته ای