سبک رو مهدی

سبک رو مهدی

3.4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.7

نمره

3.7

امتحان

3.5

اخلاق

3.8

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سبک رو مهدی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.