عبدالحسین زرین زاد

عبدالحسین زرین زاد

3.5 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

3.2

امتحان

3.6

اخلاق

3.6

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر