محسن آشوری

محسن آشوری

3.7 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.6

نمره

3.4

امتحان

3.2

اخلاق

3.6

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر