خلاصه نویسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی-راهنمای عمل

مایکل آرمسترانگ


حجم: 393 KB

دانلود: 12
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.