جزوه هسته ای

دکتر سعیدی فارسی-صنعتی شریف


حجم: 2 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه فیزیک هسته ای دکتر طلوعی
کتاب فیزیک هسته ای پیشرفته 1 مهندس علیرضا بینش
مقاله سد انحرافی خاکی با هسته بتنی مقاله مرتضی امری نیا
کتاب فیزیک هسته ای- فصل 43 فیزیک دانشگاهی ویرایش 13 راجر فریدمن- هیو یانگ
کتاب کاربرد مواد هسته ای اسفنجی در صنایع دریایی جمشید قضاتی
کتاب فیزیک ذرات و کیهان شناسی- فصل 44 فیزیک دانشگاهی-ویرایش 13 راجر فریدمن- هیو یانگ
کتاب مکانیک کوانتمی- فصل 40 فیزیک دانشگاهی - ویرایش 13 راجر فریدمن-هیو یانگ
کتاب ساختار اتمی - فصل 41 فیزیک دانشگاهی- ویرایش 13 راجر فریدمن-هیو یانگ
کتاب رفتار موجی ذرات - فصل 39 فیزیک دانشگاهی - ویرایش 13 راجر فریدمن – هیو یانگ
کتاب تداخل نوری - فصل 35 فیزیک دانشگاهی -ویرایش 13 راجر فریدمن- هیو یانگ
کتاب فوتون ها: رفتاری مانند ذرات امواج نوری -فصل 38 فیزیک دانشگاهی – ویرایش 13 راجر فریدمن – هیو یانگ
کتاب مولکول و ماده چگال-فصل چهل و دوم فیزیک دانشگاهی-ویرایش 13 راحر فریدمن- هیو یانگ
کتاب فصل 22 فیزیک دانشگاهی –قانون گوس-ویرایش 14 راجر فرید من -هیو یانگ
کتاب راش - فصل 36 فیزیک دانشگاهی-ویرایش 13 راجر فرید من- هیو یانگ
کتاب اپتیک هندسی- فصل 34 فیزیک دانشگاهی ویرایش 13 هیو یانگ- راجر فرید من
کتاب ماهیت و انتشار نور -فصل 33 فیزیک دانشگاهی -ویرایش 13 راجر فرید من- هیو یانگ
کتاب نطریه نسبیت انیشتین- فصل 37 کتاب فیزیک دانشگاهی ویرایش 13 راجر فرید من- هیو یانگ
کتاب فصل 21 فیزیک دانشگاهی- بار الکتریکی و میدان الکتریکی راجر فرید من- هیو یانگ