افسانه غمخوار

استاد افسانه غمخوار

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

درس به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب ندارند وفعالیت کلاسی برایشان اهمیت ندارد امتحان میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید