افسانه غمخوار

افسانه غمخوار

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

درس به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب ندارند وفعالیت کلاسی برایشان اهمیت ندارد امتحان میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

1396