--}} صبوری - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
صبوری

صبوری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو به روش جزوه تدریس میکننند حضور و غیاب برایشان مهم است و فعالیت کلاسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است امتحان میانترم ندارد و 2 نمره مخصوص حضور و غیاب و 3 نمره فعالیت کلاسی و 15 نمره پایان ترم میباشد امتحان پایانی از همان جزوه ایست که تدریس میکنند

1396