صبوری

استاد صبوری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو به روش جزوه تدریس میکننند حضور و غیاب برایشان مهم است و فعالیت کلاسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است امتحان میانترم ندارد و 2 نمره مخصوص حضور و غیاب و 3 نمره فعالیت کلاسی و 15 نمره پایان ترم میباشد امتحان پایانی از همان جزوه ایست که تدریس میکنند

سال 1396

ثبت نام اساتید