--}} سدیفی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
سدیفی

سدیفی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس را به طور کامل و به صورت فصل بندی تدریس میکنند حضور و غیاب برای ایشان مهم است فعالیت کلاسی برایشان مهم است و 1 نمره در امتحان پایانی دارد میانترم نداارد و امتحان پایانی از همان جزوه ای که تدریس میکنند میباشد

1396