سدیفی

استاد سدیفی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس را به طور کامل و به صورت فصل بندی تدریس میکنند حضور و غیاب برای ایشان مهم است فعالیت کلاسی برایشان مهم است و 1 نمره در امتحان پایانی دارد میانترم نداارد و امتحان پایانی از همان جزوه ای که تدریس میکنند میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید