سید اصفهانی

استاد سید اصفهانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از طریق جزوه میباشد و حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست و تدریس درس ب صورت مختصر و جامع میباشد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید