--}} سید اصفهانی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
سید اصفهانی

سید اصفهانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از طریق جزوه میباشد و حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست و تدریس درس ب صورت مختصر و جامع میباشد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396