مهندس رشیدی اقدم

مهندس رشیدی اقدم

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

از روی کتاب تدریس میکنندو ارائه تحقیق در نمره پایانی موثر است حضور و غیاب و فعالیت کلاسی برایشان اهمیت دارد کنفرانس برای درس بودجه الزامیست امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مهندس رشیدی اقدم را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.