نمازیان

استاد نمازیان

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو از روی کتاب درس میدهند حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد فعالیت کلاسی مهم است امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از روی کتاب مییاشد

سال 1396

ثبت نام اساتید