--}} نمازیان - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
نمازیان

نمازیان

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو از روی کتاب درس میدهند حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد فعالیت کلاسی مهم است امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از روی کتاب مییاشد

1396