رضا حیدری مقدم

استاد رضا حیدری مقدم

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد حضور و غیاب و فعالیت کلاسی از اهمیت بالایی برخوردار است از15 نمره میباشد + 5 نمره فعالیت کلاسی و حضور وغیاب و تمرین (از مباحث جزوه امتحان گرفته میشود ولی عین جزوه نیست)

سال 1396

ثبت نام اساتید