--}} رضا حیدری مقدم - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
رضا حیدری مقدم

رضا حیدری مقدم

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد حضور و غیاب و فعالیت کلاسی از اهمیت بالایی برخوردار است از15 نمره میباشد + 5 نمره فعالیت کلاسی و حضور وغیاب و تمرین (از مباحث جزوه امتحان گرفته میشود ولی عین جزوه نیست)

1396