ازاده فتحی

استاد ازاده فتحی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

حدود 90% از شاگردان ایشون پاس میشوند

سال 1396

ثبت نام اساتید