--}} ازاده فتحی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
ازاده فتحی

ازاده فتحی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حدود 90% از شاگردان ایشون پاس میشوند

1396

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد ازاده فتحی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.