قدسی شالی

استاد قدسی شالی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد سطح درس دادن ایشون متوسط میباشد از 20 نمره میباشد اگر جزوه را بخوانید به راحتی پاس میشوید

سال 1396

ثبت نام اساتید