مولود غیوران

مولود غیوران

2.6 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

3.3

امتحان

3.5

اخلاق

1.7

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

نمره پایین گرفتم.


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی عمران

مهندسی نفت

نقشه کشی

electrical engineering