مولود غیوران

مولود غیوران

2.9 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.2

نمره

3.8

امتحان

3.8

اخلاق

1.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نمره پایین گرفتم.


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی عمران

مهندسی نفت

نقشه کشی