سکینه مالمیر

سکینه مالمیر

5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد خوبی هستن هم از لحاظ تدریس و امتحان و هم اخلاق و احترام متقابل پیشناهاد میکنم بردارید باهاش

1400

عالی اگه بود حتما بردارین

1397

رشته های مرتبط

مهندسی عمران

مدیریت دولتی

مدیریت مالی