اسماعيل پورآزرم حاجي آقا

اسماعيل پورآزرم حاجي آقا

1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

8

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار