کتاب جبر به روش تمرین - گروهها

رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی


حجم: 3 MB

دانلود: 9
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب جبر به روش تمرین - حلقه، میدانها و مدولها رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی
جزوه حل تمرین جبر خطی هافمن زیبا اصلی
کتاب حل تمرین نظریه زبان ها و ماشین ها
جزوه کلاس حل تمرین کنترل غیر خطی علی غفاری
کتاب روشهای عددی در جبر خطی حسین امینی خواه
کتاب گزیده مسائل جبر خطی مسعود نیکوکار
کتاب مبانی جبر محمدمهدی ابراهیمی
کتاب جبر و حساب محمود نصیری
کتاب مباحثی در جبر ه‍راش‍ت‍ای‍ن -ترجمه ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر ع‍ال‍م زاده
کتاب تاریخ جبر وان در واردن -ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب جبر خطی ک‍ن‍ت ه‍اف‍م‍ن-ری ک‍ن‍زی
کتاب نخستین درس در جبر مجرد - هیگینز هیگینز -ترجمه رجب زاده مقدم
کتاب مسائل برگزیده در جبر ناصر عزیزی
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب جبر از آغاز تا پایان وال‍ری واس‍ی‍ل‍ووی‍چ-رجمه پرویز شهریاری
کتاب استفاده دانشمندان مغرب زمین از جبر و مقابله خیام جلال مصطفوی
کتاب جبر خطی چارلز کرتیس -ترجمه بیژن شمس
کتاب تقارن در جبر بالتیانسکی -ترجمه پرویز شهریاری