کتاب مباحثی در جبر

ه‍راش‍ت‍ای‍ن -ترجمه ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر ع‍ال‍م زاده


حجم: 38 MB

دانلود: 9
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مباحثی از حقوق جزای عمومی 1392 به صورت نموداری سعید شاکر
کتاب مباحثی از دادرسی مدنی مهدی شکری
کتاب روشهای عددی در جبر خطی حسین امینی خواه
کتاب جبر به روش تمرین - گروهها رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی
کتاب گزیده مسائل جبر خطی مسعود نیکوکار
کتاب مبانی جبر محمدمهدی ابراهیمی
کتاب جبر و حساب محمود نصیری
کتاب تاریخ جبر وان در واردن -ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب مسائل برگزیده در جبر ناصر عزیزی
کتاب نخستین درس در جبر مجرد - هیگینز هیگینز -ترجمه رجب زاده مقدم
کتاب جبر خطی ک‍ن‍ت ه‍اف‍م‍ن-ری ک‍ن‍زی
کتاب جبر به روش تمرین - حلقه، میدانها و مدولها رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب جبر خطی چارلز کرتیس -ترجمه بیژن شمس
کتاب جبر از آغاز تا پایان وال‍ری واس‍ی‍ل‍ووی‍چ-رجمه پرویز شهریاری
کتاب استفاده دانشمندان مغرب زمین از جبر و مقابله خیام جلال مصطفوی
کتاب جبر ژاک دیکسمیه -ترجمه بیژن شمس
کتاب تقارن در جبر بالتیانسکی -ترجمه پرویز شهریاری