یاور دشت بانی

یاور دشت بانی

4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

4

امتحان

3.6

اخلاق

4.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

رشته های مرتبط

اقتصاد پولی

مدیریت بازرگانی

حسابداری دولتی

علوم اقتصادی

اطلاعات تماس