یاور دشت بانی

استاد یاور دشت بانی

4 (5 ارزیابی) استاد تایید شده

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

4

امتحان

3.6

اخلاق

4.4

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

عالی

سال 1397

رشته های مرتبط

  • اقتصاد پولی
  • حسابداری دولتی
  • مدیریت بازرگانی
  • علوم اقتصادی
ثبت نام اساتید