--}} فریبا پیلوار - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
فریبا پیلوار

فریبا پیلوار

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد و فعالیت کلاسی در نمره پایانی موثر است ارائه تحقیق یا کنفرانس 2 الی 3 نمره دارد تدریس از روی جزوه میباشد امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396