شالچی

استاد شالچی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد تدریس درس به صورت مختصر و مفید میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید