علیرضا اسلامی پویا

استاد علیرضا اسلامی پویا

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

سوال و مباحث مشخص میکنند حضور غیاب میکنند 5نمره میانترم و امتحان ایشون از سوال ها و مباحث مشخص شده میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید