زهرا بلالی

زهرا بلالی

2.2 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

1.8

امتحان

2.3

اخلاق

2.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

شهرسازی

مهندسی شیمی

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کارشناسی پیوسته حسابداری