عفت نجار نوبری

عفت نجار نوبری

1.6 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.6

نمره

1.9

امتحان

1.6

اخلاق

1.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

مهندسی شهرسازی

جامعه شناسی

زبان و ادبیات فارسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی