مرتضی درویشی نیافندری

مرتضی درویشی نیافندری

2.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

4.7

امتحان

2.7

اخلاق

2

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر