مهناز میربلوکی

مهناز میربلوکی

1.9 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.8

نمره

1.8

امتحان

1.8

اخلاق

2.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

اصلا باهاش کلاس برندارید