حسن امیری

حسن امیری

5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان فوق العاده هستند چرا که هم عالی و کاملا قابل فهم تدریس میکنند ، عالی نمره می دهند ، بسیار خوش اخلاق هستند و خیلی خیلی با دانشجو راه می آیند

1401

رشته های مرتبط

مدیریت دولتی