کیوان لولوئی

استاد کیوان لولوئی

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عاالی

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مدیریت عمومی
  • مدیریت بازرگانی