رضا غفار زاده

استاد رضا غفار زاده

5 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

تدریس عالی اخلاق عالی

سال 1399

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی نفت
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مدیریت مالی
ثبت نام اساتید