محسن ذوقی

محسن ذوقی

1.8 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

0.7

نمره

4

امتحان

1.2

اخلاق

1.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

آب شناسی