محمودرضا سیاوشی

محمودرضا سیاوشی

3.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

3.5

امتحان

4.5

اخلاق

3.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استادیه که خیلی به دانشجو گیر نیست و همیشه نیم ساعت دیر سر جلسه حاضر میشه ولی باز استاد خوبیه.


رشته های مرتبط

آب شناسی

مهندسی مکانیک