افشین صندوقدار

افشین صندوقدار

3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

4

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خیلی بارشه ولی سختگیره

1397

رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی