مصطفی فیض

مصطفی فیض

4.1 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

4

امتحان

4.1

اخلاق

3.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خدا بیامرزش

1397

در یک عبارت عالیه

1396

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی

مهندسی عمران

مهندسی پزشکی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

اقتصاد آزمایشی

مهندسی مکانیک