--}} کامبخش بصیری - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
کامبخش بصیری

کامبخش بصیری

3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

2.9

امتحان

2.6

اخلاق

3.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسي پزشكي

مهندسی برق قدرت