مهدی ندیری اندبیلی

مهدی ندیری اندبیلی

2.4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

3

امتحان

1.8

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

تنها شانس پاسی الک 2


رشته های مرتبط

مهندسی برق قدرت

مهندسی پزشکی

مهندسی برق الکترونیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار