مهدی ندیری اندبیلی

مهدی ندیری اندبیلی

2.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

3.3

امتحان

2

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تنها شانس پاسی الک 2


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت