کتاب جبر

ژاک دیکسمیه -ترجمه بیژن شمس


حجم: 23 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب روشهای عددی در جبر خطی حسین امینی خواه
کتاب مباحثی در جبر ه‍راش‍ت‍ای‍ن -ترجمه ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر ع‍ال‍م زاده
کتاب گزیده مسائل جبر خطی مسعود نیکوکار
کتاب جبر به روش تمرین - گروهها رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی
کتاب مبانی جبر محمدمهدی ابراهیمی
کتاب جبر و حساب محمود نصیری
کتاب تاریخ جبر وان در واردن -ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب مسائل برگزیده در جبر ناصر عزیزی
کتاب نخستین درس در جبر مجرد - هیگینز هیگینز -ترجمه رجب زاده مقدم
کتاب جبر خطی ک‍ن‍ت ه‍اف‍م‍ن-ری ک‍ن‍زی
کتاب جبر به روش تمرین - حلقه، میدانها و مدولها رابرتسون -ترجمه حمیدرضا میمنی
کتاب جبر خطی چارلز کرتیس -ترجمه بیژن شمس
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب استفاده دانشمندان مغرب زمین از جبر و مقابله خیام جلال مصطفوی
کتاب جبر از آغاز تا پایان وال‍ری واس‍ی‍ل‍ووی‍چ-رجمه پرویز شهریاری
کتاب جبر برداری گوسیاتنیکوف -رزنی چنکو-ترجمه پرویز شهریاری
کتاب تقارن در جبر بالتیانسکی -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب جبر خطی مجرد مورتن کورتیس -ترجمه سید مرتضی میرافضل