سیدهاشم پورآذرسا

سیدهاشم پورآذرسا

3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

2.8

امتحان

2.6

اخلاق

3.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی حسابداری