وحید سماواتیان

وحید سماواتیان

2.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

3

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بی وجدان ترین استادی ک دیدم.

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق