سر کار  مریم محمدی

سر کار مریم محمدی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

درس از روی جزوه تدریس میشود و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد و کنفرانس 1 نمره در نمره پایانی به صورت کمکی دارد ودر جلسه اخر جاهای مهم رو اعلام میکنند میانترم ندارد و امتحان روانخوانی دارد و امتحان از 20 نمره میباشد

1396