ایمان رحیمی آلوقره

ایمان رحیمی آلوقره

1.3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.1

نمره

0.9

امتحان

1.9

اخلاق

1.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

تجربه یک فاجعه

1398

رشته های مرتبط

مهندسی عمران

Civil Engineering