--}} شورانگیز شمس شمس آباد فراهانی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
شورانگیز شمس شمس آباد فراهانی

شورانگیز شمس شمس آباد فراهانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر